CAPÍTOL PRIMER
de la Constitució de l’Entitat
de les finalitats

CAPÍTOL SEGON
dels socis

CAPÍTOL TERCER
de l’Administració i
Govern de l’Entitat
de les assemblees generals
de l’assemblea
del consell directiu
del president
del secretari
del tresorer
del comptador
dels vocals

CAPÍTOL QUART
de la gestió econòmica

CAPÍTOL CINQUÈ
dels cors i les seccions
dels cors de l’Orfeó de Sants
de les seccions

CAPÍTOL SISÈ
de la dissolució de l’entitat

DILIGÈNCIA

 PDF

ESTATUTS DE L’ORFEÓ DE SANTS

Aprovats en Assemblea General Extraordinària celebrada a Barcelona el 25 de gener de 2020.


CAPÍTOL PRIMER

DE LA CONSTITUCIÓ DE L’ENTITAT

Article 1
A) Amb la denominació associació ORFEÓ DE SANTS està constituïda, des del 8 de desembre de 1901, aquesta entitat que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.
B) L’associació ORFEÓ DE SANTS està constituïda com una entitat per fomentar el cant coral i la música i difondre l’art i la cultura, sense fins lucratius, polítics o religiosos.

Article 2
A) L’associació Orfeó de Sants, d’ara en endavant l’Entitat, té els seu domicili provisional al carrer de Miquel Àngel, 54 baixos, al barri de Sants de Barcelona, on desenvoluparà les activitats necessàries per cobrir els objectius assenyalats.
B) Les activitats de l’Entitat s’exerciran majoritàriament a Catalunya.

Article 3
A) La llengua oficial de l’Entitat serà la catalana.
B) L’Entitat treballarà per a la difusió de la llengua i la cultura catalanes.

Article 4

DE LES FINALITATS

A) L’Entitat acomplirà les seves finalitats artístiques i culturals en:

 1. La pràctica i desenvolupament del Cant Coral com especialitat de l’Art Musical, en totes les seves vessants pedagògiques, interpretatives i de creació.
 2. La pràctica i desenvolupament de la Música i, en especial, facilitar l’estudi, el procediment i la creació.
 3. La pràctica i desenvolupament de la Cultura i les Arts en totes les seves vessants.
 4. Promoure la música, les arts i la cultura com unes eines de millora i transformació social.
 5. Utilitzar els llenguatges artístics com mitjà d’integració i cohesió social.
 6. Cooperar i treballar en xarxa amb les institucions, nacionals i internacionals, per difondre la nostra Música, les Arts i la Cultura.

B) Per aconseguir les seves finalitats, l’Entitat realitzarà les activitats seguents:

 1. El manteniment del cor “Orfeó de Sants”, format per veus mixtes, com a eix vertebrador de l’activitat coral de l’Entitat.
 2. El manteniment dels cors infantils i/o juvenils com instruments de formació i foment de futur de l’activitat coral de l’Entitat, i aquelles altres formacions corals adequades als seus fins.
 3. El manteniment d’una Escola de les Arts on es desenvolupin en especial la Música, el Teatre, la Dansa, la Literatura i totes les branques de les arts i la cultura, complementant les estructures de l’educació formal i reglada.
 4. El manteniment i desenvolupament d’aquelles activitats que suposin un reforç de les anteriors. No es permetrà cap activitat que pel seu caràcter socialment perjudicial sigui contrària als seus propòsits.
 5. Fer participar la ciutadania de les diferents creacions artístiques fetes en el si de l’Entitat mitjançant la realització de concerts i espectacles, dedicats als socis i públic en general, ja sigui al local social o a qualsevol altre lloc escaient.
 6. Els Cors i les Seccions tindran el seu propi Reglament de Règim Intern, que haurà d’ésser aprovat pel Consell Directiu.

C) Les activitats de l’Entitat no estaran restringides exclusivament a beneficiar els seus associats, sinó obertes a qualsevol altre possible beneficiari que compleixi les condicions exigides per a les finalitats de l’Entitat.